info@tirservicesrl.it
+39 04221833794

Zásady ochrany osobných údajov


TYPY ZOZBIERANÝCH ÚDAJOV

Správca údajov neposkytuje zoznam typov zhromažďovaných osobných údajov. Ďalšie zhromažďované Osobné údaje môžu byť uvedené v iných častiach týchto zásad ochrany osobných údajov alebo prostredníctvom informačných textov zobrazených súčasne so zhromažďovaním údajov. Osobné údaje môžu byť zadávané dobrovoľne Používateľom alebo zhromažďované automaticky počas používania tejto Aplikácie. Prípadné používanie súborov cookie – alebo iných sledovacích nástrojov – touto Aplikáciou alebo vlastníkmi služieb tretích strán, ktoré táto Aplikácia využíva, ak nie je uvedené inak, je zamerané na identifikáciu Používateľa a zaznamenávanie jeho preferencií na účely, ktoré sú výlučne spojené s poskytovaním služby, o ktorú Používateľ požiadal. Ak Používateľ neposkytne určité Osobné údaje, môže to zabrániť poskytovaniu služieb tejto Aplikácie. Používateľ preberá zodpovednosť za Osobné údaje tretích strán zverejnené alebo zdieľané prostredníctvom tejto Aplikácie a zaručuje, že má právo ich oznámiť alebo šíriť, čím zbavuje Vlastníka akejkoľvek zodpovednosti voči tretím stranám.

METÓDY LIEČBY

Správca údajov spracúva osobné údaje používateľov prijatím vhodných bezpečnostných opatrení zameraných na zabránenie neoprávnenému prístupu, zverejneniu, zmene alebo zničeniu osobných údajov. Spracovanie sa vykonáva prostredníctvom počítačových a/alebo telematických nástrojov, pričom organizačné metódy a logika sú prísne spojené s uvedenými účelmi. Okrem správcu údajov môžu mať v niektorých prípadoch prístup k údajom aj kategórie osôb zapojených do organizácie stránky (administratívni, obchodní, marketingoví, právni, systémoví administrátori) alebo externé strany (napríklad poskytovatelia technických služieb tretej strany, poštoví kuriéri, poskytovatelia hostingu, IT spoločnosti, komunikačné agentúry), ktoré správca údajov v prípade potreby tiež vymenoval za spracovateľov údajov. Aktualizovaný zoznam spracovateľov údajov si môžete vždy vyžiadať od správcu údajov.

MIESTA

Správca údajov spracúva osobné údaje používateľov prijatím vhodných bezpečnostných opatrení zameraných na zabránenie neoprávnenému prístupu, zverejneniu, zmene alebo zničeniu osobných údajov. Spracovanie sa vykonáva prostredníctvom počítačových a/alebo telematických nástrojov, pričom organizačné metódy a logika sú prísne spojené s uvedenými účelmi. Okrem správcu údajov môžu mať v niektorých prípadoch prístup k údajom aj kategórie osôb zapojených do organizácie stránky (administratívni, obchodní, marketingoví, právni, systémoví administrátori) alebo externé strany (napríklad poskytovatelia technických služieb tretej strany, poštoví kuriéri, poskytovatelia hostingu, IT spoločnosti, komunikačné agentúry), ktoré správca údajov v prípade potreby tiež vymenoval za spracovateľov údajov. Aktualizovaný zoznam spracovateľov údajov si môžete vždy vyžiadať od správcu údajov.

TIMES

Údaje sa spracúvajú po dobu nevyhnutnú na vykonanie služby požadovanej používateľom alebo požadovanej na účely opísané v tomto dokumente a používateľ môže vždy požiadať o prerušenie spracúvania alebo vymazanie údajov.

OBHAJOBA NA SÚDE

Osobné údaje Používateľa môže Správca údajov použiť v súdnom konaní alebo v prípravných fázach jeho prípadného začatia, aby sa bránil proti zneužitiu pri používaní tejto aplikácie alebo súvisiacich služieb Používateľom. Používateľ vyhlasuje, že si je vedomý, že Prevádzkovateľ údajov môže byť povinný poskytnúť údaje na žiadosť orgánov verejnej moci.

ŠPECIFICKÉ ZVEREJNENIA

Na žiadosť používateľa môže táto aplikácia okrem informácií obsiahnutých v týchto zásadách ochrany osobných údajov poskytnúť používateľovi dodatočné a kontextové informácie týkajúce sa konkrétnych služieb alebo zhromažďovania a spracovania osobných údajov.

SYSTÉMOVÉ PROTOKOLY A ÚDRŽBA

Na účely prevádzky a údržby môže táto aplikácia a všetky služby tretích strán, ktoré používa, zhromažďovať systémové protokoly, t. j. súbory, ktoré zaznamenávajú interakcie a ktoré môžu obsahovať aj osobné údaje, napríklad IP adresu používateľa.

INFORMÁCIE, KTORÉ NIE SÚ OBSIAHNUTÉ V TÝCHTO ZÁSADÁCH.

Ďalšie informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov si môžete kedykoľvek vyžiadať od správcu údajov prostredníctvom kontaktných informácií.

VÝKON PRÁV POUŽÍVATEĽOV

Subjekty, ktorých sa osobné údaje týkajú, majú právo kedykoľvek získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o existencii alebo neexistencii takýchto údajov, poznať ich obsah a pôvod, overiť ich presnosť alebo požiadať o ich integráciu, vymazanie, aktualizáciu, opravu, transformáciu do anonymnej podoby alebo blokovanie osobných údajov spracúvaných v rozpore so zákonom, ako aj v každom prípade z oprávnených dôvodov namietať proti ich spracúvaniu. Žiadosti by mali byť adresované správcovi údajov. Táto aplikácia nepodporuje žiadosti o "nesledovanie". Ak chcete zistiť, či ich podporujú niektoré používané služby tretích strán, používateľ sa môže oboznámiť s ich príslušnými zásadami ochrany osobných údajov.

ZMENY TÝCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správca údajov si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať zmeny v týchto zásadách ochrany osobných údajov ich zverejnením pre používateľov na tejto stránke. Preto si túto stránku často prezerajte a berte do úvahy dátum poslednej úpravy uvedený v jej dolnej časti. Ak nesúhlasíte so zmenami vykonanými v týchto zásadách ochrany osobných údajov, musíte prestať používať túto aplikáciu a môžete požiadať Správcu údajov o odstránenie vašich osobných údajov. Ak nie je uvedené inak, na dovtedy zhromaždené Osobné údaje sa naďalej vzťahujú predchádzajúce zásady ochrany osobných údajov.

INFORMÁCIE O TÝCHTO ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Za tieto zásady ochrany osobných údajov, ktoré boli vypracované na základe formulárov pripravených spoločnosťou Iubenda a uložených na jej serveroch, zodpovedá správca údajov.

DEFINÍCIE A PRÁVNE ODKAZY

Osobné údaje (alebo údaje) Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa fyzickej osoby, ktorá je identifikovaná alebo identifikovateľná, a to aj nepriamo, odkazom na akékoľvek iné informácie vrátane osobného identifikačného čísla. ), krajina pôvodu, vlastnosti prehliadača a operačného systému používaného návštevníkom, rôzne časové konotácie návštevy (napr. dĺžka času stráveného na každej stránke) a podrobnosti o trase, ktorú používateľ v rámci aplikácie absolvoval, najmä s ohľadom na poradie prezeraných stránok, parametre týkajúce sa operačného systému a IT prostredia používateľa. Používateľ Fyzická osoba, ktorá používa túto Aplikáciu, ktorá sa musí zhodovať s Dotknutou osobou alebo ňou musí byť splnomocnená a ktorej osobné údaje sú predmetom spracovania. Subjekt údajov Fyzická alebo právnická osoba, na ktorú sa vzťahujú osobné údaje. Správca údajov (alebo Spracovateľ údajov) Fyzická osoba, právnická osoba, orgán verejnej správy a akýkoľvek iný orgán, združenie alebo organizácia poverená Správcom údajov spracovaním Osobných údajov v súlade s ustanoveniami týchto zásad ochrany osobných údajov. Správca údajov (alebo vlastník) Fyzická osoba, právnická osoba, verejná správa a akýkoľvek iný orgán, združenie alebo organizácia zodpovedná, a to aj spoločne s iným vlastníkom, za rozhodnutia týkajúce sa účelov, spôsobov spracovania Osobných údajov a používaných nástrojov vrátane bezpečnostného profilu v súvislosti s prevádzkou a používaním tejto Aplikácie. Ak nie je uvedené inak, vlastník tejto aplikácie je prevádzkovateľ údajov. Táto aplikácia Hardvérový alebo softvérový nástroj, prostredníctvom ktorého sa zhromažďujú osobné údaje používateľov. Právne odkazy Upozornenie pre európskych používateľov: Tieto zásady ochrany osobných údajov sú vypracované v súlade s povinnosťami stanovenými v článku 10 smernice č. 95/46/ES, ako aj s ustanoveniami smernice 2002/58/ES, aktualizovanej smernicou 2009/136/ES, týkajúcimi sa súborov cookie.