info@tirservicesrl.it
+39 04221833794
Tir-Service-News-_3.png

UPLATŇOVANIE DPH V MEDZINÁRODNEJ DOPRAVE

14 mája, 2023 Medzinárodná doprava

Vysvetlenia agentúry Inland Revenue Agency

Obežníkom č. 5/E/2022, daňový úrad poskytol vysvetlenie týkajúce sa medzinárodných dopravných služieb vykonávaných subdodávateľmi a dátumu začiatku uplatňovania nových ustanovení.

Najmä nezdaniteľnosť sa obmedzuje na územne relevantné transakcie v Taliansku a nevzťahuje sa na vzťahy medzi dopravcami, zmluvnými dopravcami a subdodávateľmi.

Objasnenia uvedené v obežníku č. 5/E/2022

Obežník Daňovej agentúry z 25. februára 2022, č. 5/E v tejto súvislosti pripomína, že, od dopravné služby spadajú do pôsobnosti článku 7-ter ods. 1 písm. a) toho istého prezidentského dekrétu č. 633 (všeobecné služby)Článok 9 sa vzťahuje naslužby poskytované zákazníkom, ktorí sú zdaniteľnými osobami usadenými na území štátu, ako územne relevantné služby v Taliansku.

Z toho vyplýva, že pre dopravcu sa v prípadoch uvedených v nasledujúcej súhrnnej tabuľke uplatní režim DPH (nezdaniteľné podľa článku 9 – zdaniteľné podľa DPH – nepodliehajúce DPH podľa článku 7-ter):

Veriteľ Klient Doprava Uplatniteľný režim DPH
Dopravca IT Prevádzkovateľ EÚ IT

IT – EÚ

IT – Mimo EÚ

Nepodlieha DPH

ex Článok 7-ter

Prevádzkovateľ mimo EÚ
IT operátor IT

IT – EÚ

Zdaniteľná DPH (*)
Prevádzkovateľ SK Vývozca, držiteľ tranzitu, dovozca, príjemca tovaru, poskytovateľ prepravných služieb/celné operácie IT – Extra-EU

Extra-EU – SK

Nepodlieha DPH podľa článku 9 prezidentského dekrétu 633/72
IT operátorodlišné od predchádzajúcich Zdaniteľná DPH

 

(*) S výnimkou neuplatňovania DPH po vydaní vyhlásenia o zámere zo strany prevádzkovateľa IT, ktorý spĺňa podmienky obvyklého vývozcu.